Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi tájékoztató

 

Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. adatvédelmi tájékoztatója külső partnerek, a Társasággal kapcsolatot létesítő érintettek számára

Az adatkezelő adatai:

Név: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-278283

Képviseletre jogosult neve: dr. Gyimesi László, ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Laposa Tamás

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@ujvilag.gov.hu

 

Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság. A Társaság látja el a Miniszterelnökség által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszerüzemeltetési, valamint különböző fejlesztéspolitikai információs rendszerek üzemeltetési és fejlesztési feladatait. Mindemellett a vonatkozó jogszabályok alapján a Társaság közbeszerzési szakmai képzés szervezésére és lebonyolítására jogosult képző szervezetnek minősül.

Ezen feladatok ellátása során Társaságunk több személyes adatnak minősülő adatot is kezel, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó egyaránt. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseire figyelemmel Társaságunk mindent megtesz azért, hogy személyes adatkezeléseit az érintett érdekeinek maximális szem előtt tartásával valósítsa meg, így ezen tevékenységét a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végzi. Jelen tájékoztató célja, hogy ismertesse a Társaság személyes adatok kezeléséve kapcsolatos tevékenységeit, azok körülményeit és az adatkezelésben érintett természetes személyek jogait.

A tájékoztatóban használt fogalmak meghatározása és az személyes adatok kezelésének jogi háttere;

 

 

Mit, hogyan és miért kezelünk? – az adatkezelés körülményei

A Társaság a személyes adatokat a Társasággal fennálló jogviszony típusától és meglététől függően eltérő terjedelemben kezeli. Az adatkezelés kiterjed a Társaság szerződéses viszonyaira, a társaság ügyvitelére és működésére, valamint a szolgáltatások nyújtására. Az alábbi linkek segítségével az érintettek különböző csoportjai megismerhetik a személyes adataik kezelésének részleteit:

 

Tájékoztatás a Társaság által adatfeldolgozóként végzett adatkezelési tevékenységekről;

Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei;

 

Garanciális és biztonsági intézkedések

A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre.

A fentiek mellett a Társaság az adatokat az adatkezelés kockázatával arányos további fizikai (elektronikus vagyonvédelmi rendszerek a Társaság székhelyén), logikai (jelszavas védelem, tűzfal, jogosultságkezelés) és adminisztratív (dedikált szabályzat megalkotása a vagyonvédelmi rendszerekre, a munkatársak adatvédelmi és információbiztonsági képzése) intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az adatvédelmi tájékoztató felülvizsgálata

Az adatvédelmi tájékoztatót a Társaság rendszeresen felülvizsgálja és szükség szerint gondoskodik annak aktualizálásáról. A Társaság az adatkezelési tájékoztatóban történt változtatásokról az érintetteket tájékoztatja. A tájékoztatás módjának meghatározásakor a Társaság olyan szempontokat vesz figyelembe, mint a változtatás jelentősége vagy a változtatásban érintett személyek és adatok köre.

 

 

 

 

 

 

 

Fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak meghatározása a következő:

 •  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ;
 • „azonosítható természetes személy”: aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 •  „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 • “adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely automatizált vagy nem automatizált művelet vagy műveletek összessége, ilyen például a gyűjtés, rögzítés, tárolás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás;
 •  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akivel vagy amellyel a személyes adatot valamilyen formában közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Ide nem értendők azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében jogszerűen férhetnek hozzá személyes adatokhoz (pl. adóhatóság, ügyészség, bíróság).
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó munkatársai.

 

Vissza a lap tetejére

 

 

 

A személyes adatok kezelésének jogi háttere

A Társaság által végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [a továbbiakban: Infotv.];
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről [a továbbiakban: Ptk.];
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről [a továbbiakban: Fktv.];
 • 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról [a továbbiakban: Monitoring rendelet];
 •  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról;
 •  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: GDPR];
 • 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről;
 • 3/2018. (II. 21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről;
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Ltv)
 •  a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet;
 • 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről [a továbbiakban: Gtbkr.];

 

Vissza a lap tetejére

 

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

 

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: a Társaság a toborzási és kiválasztási folyamat során kezeli az álláspályázatra jelentkezők adatait.  A jelentkezés a meghirdetett pozíciókra önéletrajz és motivációs levél elküldésével indul, vagy a pályázat munkatársi ajánlás útján, esetlegesen munkaerő közvetítő útján érkezik. A kiválasztási folyamat során személyes elbeszélgetésre kerül sor, egyes munkakörök esetében a jelentkezőnek tesztfeladatokat szükséges megoldania, melyek alapján a jelölt felkészültsége és kompetenciái alaposabban megítélhetők.

önéletrajzban és a motivációs levélben írt adatok, jellemzően: név, születési hely, idő, e-mail, telefonszám, előző munkahely és ellátandó feladatok leírása, végzettségre, képzettségre és kompetenciákra vonatkozó adatok, különleges adatok, motivációs levél tartalma, valamint a felvételi eljárás alatt keletkezett adatok

toborzás és kiválasztás a megfelelő munkatárs felvétele érdekében

szerződés előkészítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja);

az esetlegesen kezelt különleges adatokra vonatkozóan a – fentieken túl – a GDPR 9. cikk (2) bek. e) pontja

a kiválasztási folyamat végéig

az adatszolgáltatás a kiválasztási folyamat lebonyolításának előfeltétele, az adatok hiányában az álláspályázat nem bírálható el érdemben

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: a megpályázott pozíciókra ki nem választott jelöltek önéletrajzait a Társaság megőrzi, hogy a jelölt számára jövőbeli ajánlatokat tehessen, amennyiben megfelelő pozíció nyílik meg.

önéletrajzban írt adatok, jellemzően: név, születési hely, idő, e-mail , telefonszám, előző munkahely és ellátandó feladatok leírása, végzettségre, képzettségre és kompetenciákra vonatkozó adatok, esetleg különleges adatok, motiváció levél tartalma, valamint a felvételi eljárás alatt keletkezett adatok

jövőbeli állásajánlatok küldése a jelölt számára

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja);

az esetlegesen megadott különleges adatokra vonatkozóan a fentieken túl a GDPR 9. cikk (2) bek. a) pontja

 

az interjút követő 6 hónapig

az adatszolgáltatás hiányában az újabb állásajánlatok elküldése nem lehetséges

 

Vissza a lap tetejére

 

 

A Társaság ügyfélszolgálatát megkereső személyek adatainak kezelése

 

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: a Társaság ügyfélszolgálata elektronikus formában megkereshető a Társaság által végzett feladatok ellátásával összefüggő kérdésekkel 

ügyfélszolgálati kérdés megválaszolásához szükséges, az érintett által rendelkezésre bocsátott azonosító és kapcsolati adatok

válaszadás ügyfélszolgálati megkeresésre

 

közérdekű feladat ellátása a Monitoring rendelet 25/A.§, (GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja);

a kérdésben érintett Uniós programozási időszak végig

az adatszolgáltatás hiányában a válaszadás nem lehetséges

 

Vissza a lap tetejére

 

 

Közérdekű adatigényt benyújtó személyek adatainak kezelése

 

 

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: az Infotv. rendelkezései alapján bárki közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igénnyel fordulhat a Társasághoz (a kérelem teljesítésének szabályai elérhetők a Társaság honlapján a „Közérdekű adatok” menüpont alatt)

az igénylő neve, valamint az az elérhetősége, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható, valamint az arra vonatkozó információ, hogy elutasította-e a Társaság az adatigénylést, költségtérítés esetén: név, cím, adóazonosító jel

válaszadás közérdekű adat megismerése iránti igényre, az 1 éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos igénylőtől érkező kérések azonosítása, esetlegesen költségtérítés megállapítása, valamint az elutasított igényekre vonatkozó Infotv. 30. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése

Infotv. 26. § (1) bek., 28. §., 30.§ (3) bek. (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja)

1 év vagy az esetleges költségek megfizetéséig

az adatszolgáltatás hiányában a válaszadás nem lehetséges, az azonos tárgykörben, azonos igénylőtől érkezett kérések nem azonosíthatók, az esetleges költségtérítés teljesítése nem dokumentálható, és nem vezethető az Infotv. 30. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartás

 

Vissza a lap tetejére

 

 

 

Panaszt vagy közérdekű bejelentést benyújtó személyek adatainak kezelése

 

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: a hatályos szabályozás alapján bárki panasszal, illetve közérdekű bejelentéssel fordulhat a Társasághoz, melynek kezeléséhez, a válaszadáshoz egyes személyes adatok kezelése szükséges.

 a panasz és közérdekű bejelentés megtételekor az érintett által megadott azonosító és elérhetőségi adatok, és a panaszban, közérdekű bejelentésben foglalt egyéb személyes adat

panaszok és bejelentések kezelése, kivizsgálása, valamint válaszadás panaszokra és közérdekű bejelentésekre

 

közérdekű feladat ellátása a Gtbkr. 7.§ (2) (GDPR 6. cikk e) pontja)

Az adatokat tartalmazó iratot a Társaság az Ltv. és 335/2005. Korm.rend. szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve –ennek hiányában –levéltárba adásáig kezeli. Ezt követően az Ltv. szint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok kivételével a Társaság az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése a Társaságnál megszűnik

az adatszolgáltatás hiányában a panasz és közérdekű bejelentés kivizsgálása, valamint a válaszadás nem lehetséges

 

Vissza a lap tetejére

 

 

Szerződéses, intézményi partnerek illetve munkatársaik adatainak kezelése

 

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: a Társaság kapcsolattartás céljából kezeli az egyes beszerzésekben, közbeszerzésekben érintett ajánlattevők, valamint a szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, képviselőinek adatait.

név, e-mail cím. telefonszám, beosztás, melyeket maga az érintett, vagy az ajánlattevő, szerződéses partner bocsátott a Társaság rendelkezésére

kapcsolattartás, szerződés megkötése, beszerzési, közbeszerzési eljárás lefolytatása

 

szerződés előkészítése, teljesítése – amennyiben az érintett a szerződő / szerződni szándékozó fél (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja);

jogos érdek – amennyiben az érintett a nem természetes személy szerződő / szerződni szándékozó fél képviselője, kapcsolattartója (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja);

beszerzési, közbeszerzési eljárás szerződésének megkötéséig (nem nyertes ajánlattevők)

szerződés teljesítéséig (szerződéses partnerek)

az adatszolgáltatás hiányában a kapcsolattartás, beszerzési, közbeszerzési eljárás lefolytatása, szerződés megkötése nem valósítható meg

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: a Társaság az esetleges szerződéses igények érvényesítése érdekében az igények elévüléséig megőrzi azon szerződésekhez köthető dokumentumokat, melyekre az igény érvényesítéséhez, illetve a Társaság szabályszerű teljesítésének igazolásához szükség lehet.

név, e-mail cím. telefonszám, beosztás azonosító adatok

szerződéses igények érvényesítése, illetve a Társaság szabályszerű működésének igazolása

szerződés teljesítése amennyiben az érintett a szerződő / szerződni szándékozó fél (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja);

jogos érdek – amennyiben az érintett a nem természetes személy szerződő / szerződni szándékozó fél képviselője, kapcsolattartója (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja);

szerződés megszűnésétől számított 5 év a Ptk. 6:22. §. alapján;

 

az adatkezelés hiányában a szerződéses igény érvényesítése, illetve a Társaság szabályszerű teljesítésének bizonyítása nem lehetséges

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: a Társaság közérdekű feladatainak ellátása kapcsán a hatályos jogszabályok alapján elektronikus iktatási rendszer használatára kötelezett, melynek során kezeli az érintettek személyes adatait

név, cím, szervezet, beosztás, e-mail cím, telefonszám, aláírás

a Társaság iratkezelési feladatainak megvalósítása

közérdekű feladat ellátása a 3/2018 BM rendelet szerint (GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja);

a Társaság iratkezelési szabályzatában meghatározottak szerint

az adatszolgáltatás hiányában az iratkezelési kötelezettségek teljesítése nem lehetséges

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: a Társaság tűzesetek megelőzése érdekében, a megfelelő műszaki követelmények betartása mellett beépített tűzjelző és tűzoltó berendezéseket üzemeltet. A berendezések üzemeltetéséről és karbantartásáról a vonatkozó jogszabályi előírások alapján naplót kell vezetni, mely személyes adatokat is tartalmaz.

a kezelők neve, az ellenőrzést, karbantartást végző személy neve, aláírása

tűzvédelmi üzemeltetési napló vezetése tűzvédelemi berendezések biztonságos és hatékony üzemeltetésének dokumentálása érdekében

jogi kötelezettség teljesítése az 54/2014. BM rendelet 254.§. szerint (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja);

az utolsó bejegyzéstől számított öt évig (54/2014. BM rendelet 254. § (2) bek.)

az adatszolgáltatás hiányában a napló elkészítése és a tűzvédelemi berendezés megfelelő üzemeltetésének dokumentálása nem biztosítható

 

Vissza a lap tetejére

 

 

Közbeszerzési szaktanácsadó képzések résztvevői

 

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: a Társaság, mint képző szervezet a képzésre történő jelentkezések során külön adatlapon összesíti a jelentkezők regisztrációs adatait és e dokumentumot a képzést követő tíz napon belül nyilvántartási céllal megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek.

név, születési név, születés hely és idő, anyja neve, lajstromszám (amennyiben releváns), elektronikus levelezési cím és ha rendelkezésre áll, az EKR felhasználónév

érintettek képzésben való részvételének regisztrációja

Jogszabályi előírás a 217/2017. Korm. rendelet 2.§ alapján (GDPR 6. cikk c) pontja)

Az adatkezelés időtartama figyelemmel a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésére – a képzés napjától, vagy a képzés utolsó napjától számított két év.

Az adatok kezelése nélkül a regisztrációs kötelezettség nem teljesíthető.

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: a Tárasaság, mint képző szervezet a képzésen részt vevőkről jelenléti ívet vezet és e dokumentumot a képzést követő tíz napon belül nyilvántartási céllal megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek. A képzésen való részvétel igazolása a szaktanácsadó számára történő továbbképzési tanulmányi pontok jóváírásának feltétele.

név, lajstromszáma (amennyiben releváns), elektronikus levelezési cím

a képzésen való jelenlét igazolása, mely a szaktanácsadó számára történő pontjóváírás alapja

jogszabályi előírás a 217/2017. Korm. rendelet 2.§ alapján (GDPR 6. cikk c) pontja)

Az adatkezelés időtartama figyelemmel a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésére – a képzés napjától, vagy a képzés utolsó napjától számított két év.

Az adatok kezelése nélkül a jelenlét ellenőrzése nem teljesíthető.

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: az érintettel kötött, képzés nyújtására irányuló szerződés létrehozása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Társaság kezeli a résztvevők egyes személyes adatait.

név, cím, születési hely és idő, anyja neve

szerződés létrehozatala, módosítása, végrehajtása és megszüntetése

szerződés (GDPR 6. cikk b) pontja)

a képzési szerződés megszűnéséig

Az adatok kezelése nélkül a szerződéskezelés nem lehetséges

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: a felnőttképző szervezet képzésenként adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében, a kezelt adatok egy része a résztvevőkre vonatkozó személyes adat.

név, cím, születési hely és idő, anyja neve, elektronikus levelezési cím, legmagasabb iskolai végzettség

felnőttképzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

jogszabályi előírás a Fktv. 15.§ alapján (GDPR 6. cikk c) pontja)

a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig

Az adatok kezelése nélkül az adatszolgáltatás teljesítése nem lehetséges

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Folyamatleírás: a felnőttképző szervezet a képzés lebonyolítása és a vonatkozó nyilvántartási kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli az érintettek egyes személyes adatait.

név, cím, születési hely és idő, anyja neve, elektronikus levelezési cím, legmagasabb iskolai végzettséggel kapcsolatos adatok, képzésben való részvétel dátumai, képzés során szerzett minősítés, költségtérítéssel kapcsolatos adatok

képzés lebonyolítása és a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek teljesítése

jogszabályi előírás a Fktv. 21.§ alapján (GDPR 6. cikk c) pontja)

a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig

Az adatok kezelése nélkül a lebonyolítás és a nyilvántartási kötelezettség teljesítése nem lehetséges

 

 

Vissza a lap tetejére

 

 

Adatfeldolgozóként végzett adatkezelések

A Társaság a Miniszterelnökség adatfeldolgozójaként jár el a Monitoring rendeletben meghatározott fejlesztéspolitikai információs rendszerek fejlesztése és üzemeltetése tekintetében. A rendszerekben történő adatkezelésekről szóló részletes tájékoztató a https://www.palyazat.gov.hu/adatvedelem linken ismerhető meg.

A Társaság szintén a Miniszterelnökség megbízásából adatfeldolgozóként jár el az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) üzemeltetése tekintetében. Az EKR adatkezelési tájékoztatója a https://ekr.gov.hu/portal/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon érhető el.

 

Vissza a lap tetejére

 

 

 

 

Az érintettek adatvédelmi jogainak érvényesítése

A Társaság számára fontos, hogy Ön megismerje adatvédelmi jogait. Ennek érdekében az alábbiakban ismertetjük, hogy a hatályos adatvédelmi szabályok alapján milyen adatvédelmi jogokkal élhet személyes adataival kapcsolatban:

 • Visszavonás joga (GDPR 7. cikke): amennyiben egyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, e hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott addigi adatkezelés jogszerűségét.
 • Hozzáférés joga (GDPR 15. cikke): Ön megismerheti különösen a Társaság által kezelt személyes adatait, az adatkezelés módját és körülményeit, valamint az adatokról másolatot kérhet.
 • Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikke): Ön jogosult személyes adatairól másolatot kérni és azt más szervezetek számára elküldeni, vagy esetlegesen a Társaságtól ezen adatainak továbbítását kérni, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. A kérés megtagadható, ha az adatok kezelése közérdekű okból történik.
 • Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke): Ön kérheti a Társaság által pontatlanul kezelt személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítését. A Társaság ezután ellenőrzi az adatok pontosságát és ennek függvényében végzi el az adatok helyesbítését. Ilyenkor a Társaság nemcsak saját nyilvántartásaiban helyesbíti adatait, hanem kérését továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte és amelyek ésszerű, elvárható módon számára elérhetők.
 • Tiltakozás joga (GDPR 21. cikke): Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból fakadóan tiltakozhat személyes adatainak fentiekben vázolt kezelése ellen és annak a továbbiakban történő megszüntetését kérheti, ha:
  • az adatkezelést a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében folytatja;
  • az adatkezelést a Társaság közérdekű feladatainak teljesítésével kapcsolatosan folytatja;

Ilyen esetben a Társaság megvizsgálja a kérelmében vázolt okokat és összeveti azokat az adatok kezelését megalapozó okokkal, majd e vizsgálat függvényében szünteti meg az adatok további kezelését.

 • Törlés joga (GDPR 17. cikke): Ön kezdeményezheti személyes adatainak a Társaság nyilvántartásaiból való törlését, amennyiben:
  • az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok kezelésére;
  • adatainak kezelése jogellenes, például ha a Társaság megfelelő jogalap nélkül kezeli adatait;
  • adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges;
  • Ön a tiltakozás jogával élt és a kérelmében leírtak alapján az adatkezelés megszüntetése indokolt;
  • Ön a visszavonás jogával élt.

Ilyen esetben a Társaság megvizsgálja kérelmét és amennyiben az adatok törlése lehetséges, nemcsak saját nyilvántartásaiban törli adatait, hanem kérését továbbítja azon személyek, szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte és amelyek ésszerű, elvárható módon számára elérhetők.

 • Korlátozás joga (GDPR 18. cikke): Ön jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni a Társaságtól. Ilyen esetben adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen adatkezelési művelet (a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával végezhető el. A korlátozás feloldható, ha az szóban forgó adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy mások jogainak védelméhez, illetve uniós/tagállami közérdekből van szükség. A korlátozás feloldásáról Ön minden esetben tájékoztatást kap. Korlátozási kérését a Társaság továbbítja azon személyek, szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte és amelyek ésszerű, elvárható módon számára elérhetők. A korlátozás joga az alábbi esetekben érvényesíthető:
  • Ön vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a Társaság elvégzi a kérelmében vázolt okok vizsgálatát;
  • a vonatkozó adatok kezelése jogellenes, azonban Ön valamely okból ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásnak korlátozását;
  • a Társaságnak már nincs szüksége adataira, de Önnek valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek;
 • Jogorvoslat joga (GDPR VIII. Fejezete): amennyiben úgy gondolja, hogy a Társaság megsértette a személyes adataihoz fűződő jogait, Ön a Társaságtól kérheti sérelmes helyzetének orvoslását, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság), vagy bírósághoz is fordulhat.

A Hatóság székhelye:                   1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

A Hatóság postacíme:                   1374 Budapest, Pf.: 603

A Hatóság telefonszáma:            +36 1 391 1400;

A Hatóság faxszáma:                     +36 1 391 1410;

A Hatóság email-címe:                 ugyfelszolgalat@naih.hu

A Hatóság honlap címe:               www.naih.hu

Adatvédelmi kérelmek benyújtásának módja

Adatvédelmi jogainak érvényesítése iránti kérelmeit elektronikus úton nyújthatja be, a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségén, vagy a Társaság címére küldött levélben. A kérelem benyújtása során a kérelmezőnek biztosítania kell, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen és a kérelemben meg kell adnia legalább a következő adatait:

 • családi és utóneve;
 • elérhetősége.

A Társaság a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán meghozott intézkedésekről. Ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számosságára való tekintettel egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható, amelyről a Társaság Önt az igény beérkezését követő 30 napon belül hivatalosan tájékoztatja.

 

Vissza a lap tetejére

 

 

 

Mi az a cookie?

 

A cookie (magyarul „süti”) olyan kisméretű adatcsomag, amely a honlap látogatásakor a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott időtartamig tárolásra kerül. Alkalmazásának célja a weboldalak zökkenőmentes használatának biztosítása, a navigáció könnyítése, a felhasználói élmény fokozása. A honlapok megnyitásakor használata biztosítja a látogatók egyes adatinak, felhasználói szokásainak lekérdezését, a honlapra visszatérő látogató felismerését. A technológia segíti a látogató navigációját, beállításainak tárolását, az érdeklődési körének megfelelő tartalmak könnyebb elérését és a regisztrációhoz kötött felületekre történő belépését. Fontos, hogy az adatátadás csak az érintett honlap / domain tekintetében történik meg, a látogató egyéb böngészési szokásait és előzményeit nem teszi megismerhetővé. A cookie közvetlenül a felhasználó azonosítására nem képes, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmas.

 

Az alkalmazott cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” jellegűek. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli. Az ideiglenes cookie-t ugyanakkor a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

 

Az oldalon alkalmazott cookie-k típusai és alkalmazásának céljai

 

Munkamenet (sesssion) cookie-k

A session cookie-k célja az aktuális munkamenet során az adatvesztés megakadályozása, érvényességük kizárólag a látogató aktuális munkamenetére korlátozódik. A munkamenet végén, illetve a böngésző bezárásakor a session cooike-k automatikusan törlődnek a látogató számítógépéről. A "munkamenet sütik" a honlap általános funkcionális használatához szükségesek, alkalmazásuk nélkül az oldal megfelelő működése nem biztosítható.

 

Használatot elősegítő cookie-k

Ezen cookie-k biztosítják a

honlapon választott működési módok, beállítások (a honlap nyelve, akadálymentesített változat használata, kereső beállítások) tárolását a felhasználó gépén. A használatot elősegítő cookie-knak köszönhetően a látogatónak nem kell megadnia ezen beállításokat a következő látogatás alkalmával. A "használatot segítő sütik" alkalmazásuk nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem biztosítható.

 

Statisztikai cookie-k

A felhasználói élmény fokozása és a weboldal látogatói igények mentén történő továbbfejlesztése érdekében e cookie-k statisztikai információkat gyűjtenek a felhasználók böngészési szokásairól, preferenciáiról (egyes funkciók látogatási gyakorisága, az oldalon töltött idő stb.). A cookie-k meghatározott ideig a felhasználó merevlemezén tárolódnak, de igény szerint a felhasználó törölheti őket.

 

Cookie beállítások kezelése

 

A széles körben használt böngészők lehetővé teszik a cookie-k kezelésének megváltoztatását. A felhasználó letilthatja, engedélyezheti a cookie-k telepítését a gépén, vagy törölheti őket. A felhasználó érvényességi idejük lejárta előtt is törölheti a merevlemezre telepített cookie-kat. Fontos kiemelni, hogy a cookie-k korlátozása, vagy törlése révén fokozható a személyes adatok védelme, azonban e műveletek jelentősen befolyásolják a honlap használhatóságát, egyes funkciók működését. A cookie-k engedélyezésével és tiltásával kapcsolatos hasznos információk pedig az alábbi linkeken is elérhetőek.

 

 

Adatvédelmi tájékoztatás

 

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázat foglalja össze:

 

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés további körülményei

Google Analytics kód

 

__gid;


Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat.

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat

az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja);

1 napig

Nem, a cookie-k kezelése kikapcsolható, a böngésző beállításaink keresztül a hozzájárulás visszavonható

Google Analytics kód

 

 __gat;


Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat.

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat

az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja);

1 perc

Nem, a cookie-k kezelése kikapcsolható, a böngésző beállításaink keresztül a hozzájárulás visszavonható

Google Analytics kód

 

_ga;


Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat.

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat

az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja);

2 évig

Nem, a cookie-k kezelése kikapcsolható, a böngésző beállításaink keresztül a hozzájárulás visszavonható

cookie-agreed

a honlapon aktuálisan használt sütikre vonatkozó hozzájárulás megtörténtének tárolása

az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja);

2 hónap

Nem, a cookie-k kezelése kikapcsolható, a böngésző beállításaink keresztül a hozzájárulás visszavonható